Projectmanagement

Tripsolute brengt Nederland vooruit

Algemene Voorwaarden Academy

Algemene Voorwaarden Tripsolute Academy

Artikel 1. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en leveringen door Tripsolute B.V., hierna te noemen Tripsolute Academy.

Artikel 2. Inschrijven 

Inschrijving op een door Tripsolute Academy aangeboden opleiding, workshop of training, geschiedt door (online) aanmelding via de website www.tripsolute.nl/academy. Het inschrijfformulier op de website dient volledig ingevuld te worden. Op het moment, waarop Tripsolute Academy een bevestiging stuurt van de inschrijving voor één of meer opleidingen, komt de overeenkomst voor deelname aan die opleiding(en) tot stand. 

Artikel 3. Registratie persoonsgegevens

 De deelnemer, die zich aanmeldt voor deelname aan een door Tripsolute Academy aangeboden opleiding, workshop of training geeft met verzending van de inschrijving via de website, toestemming aan Tripsolute Academy om de op de aanmelding vermelde persoonsgegevens en de tijdens de uitvoering van de overeenkomst te verkrijgen persoonsgegevens te verwerken en op te slaan, zowel voor het doel van de uitvoering van de overeenkomst, als voor het (administratieve) beheer, waaronder interne en statistische doeleinden. Met het verwerken en opslaan van persoonsgegevens zal Tripsolute Academy zich te allen tijde houden aan de door de wetgever en/of accrediterende instanties voorgeschreven regels. De deelnemer heeft het recht bij Tripsolute Academy inzage te krijgen welke gegevens over de betrokken deelnemer zijn geregistreerd, en om correctie of verwijdering daarvan te verlangen. 

Artikel 4. Aanmelding deelnemer 

De overeenkomst komt tot stand met de deelnemer die op het inschrijfformulier, dat door Tripsolute Academy is ontvangen via de website, wordt vermeld, tenzij door Tripsolute Academy anders, met een opdrachtgever die de deelnemer aanmeldt, wordt overeengekomen (zoals met werkgevers, verzekeraars, banken, en/of organisaties, die meerdere deelnemers tegelijk aanmelden). Voor deelnemers die inschrijven in een open groep geldt een kosteloze bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd is altijd beperkt tot twee dagen voor aanvang van de betreffende opleiding. Voor elke deelnemer dient een afzonderlijke inschrijving te worden verricht, tenzij anders wordt overeengekomen met Tripsolute Academy (zoals bij incompany opleidingen en -trainingen). In dat geval verzorgt Tripsolute Academy een aanmeldingslijst die door opdrachtgever ingevuld dient te worden. Deelnemers die zich inschrijven voor een opleiding, workshop of training, geven daarmee tevens te kennen te voldoen aan de eventuele aan de opleiding, training of workshop gestelde inschrijvings- en/of diploma eisen. Indien een opdrachtgever meerdere deelnemers aanmeldt, geeft deze daarmee te kennen dat de aangemelde deelnemers voldoen aan de eventuele aan de opleiding, training of workshop gestelde inschrijvings- en/of diploma eisen. 

Artikel 5. Prijzen

De prijzen van de opleidingen, trainingen en workshops, die worden verzorgd door Tripsolute Academy staan gepubliceerd op de website www.tripsolute.nl/ academy. De vermelde bedragen gelden per individuele deelnemer en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen van de opleidingen, trainingen en workshops zijn altijd inclusief lesmaterialen. Bij opleidingen, trainingen en workshops met een duur van één dagdeel of korter dan één dagdeel, is in de prijs inbegrepen koffie en thee. Bij opleidingen die langer duren dan één dagdeel is tevens een lunch inbegrepen. Voor opleidingen, trainingen en workshops, waarbij tevens een avondgedeelte in het programma zit, geeft Tripsolute Academy per opleiding duidelijk vóóraf aan de inschrijving te kennen of wel of géén diner in de prijs is inbegrepen. 

Artikel 6. Facturering en betaling 

Door inschrijving verplicht de deelnemer of andere opdrachtgever zich tot betaling van het volledige deelnemersgeld en de kosten van (eventuele) aanvullende arrangementen, die niet uitdrukkelijk bij de prijs van de opleiding, training of workshop zijn inbegrepen. Na inschrijving ontvangt de deelnemer of andere opdrachtgever de factuur van de opleiding, training of workshop op het door de deelnemer of andere opdrachtgever opgegeven emailadres. De factuur is tevens de bevestiging van inschrijving, tenzij reeds eerder een bevestiging verstuurd is. De factuur dient te worden voldaan bij inschrijving, dan wel, in overleg met Tripsolute Academy, uiterlijk één week vóór aanvang van de bijeenkomst. Het volledige factuurbedrag dient door Tripsolute Academy te allen tijde de dag vóór de bijeenkomst te zijn ontvangen. Indien het volledige factuurbedrag één week voorafgaand aan de bijeenkomst niet door Tripsolute Academy is ontvangen, heeft Tripsolute Academy het recht de deelnemer uit te sluiten van deelneming aan de opleiding, training of workshop. Hiermee wordt de deelnemer of andere opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ontslagen. 

Artikel 7. Annulering door klant 

De klant heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Deze annulering mag gestuurd worden naar Academy@tripsolute.nl o.v.v. naam deelnemer, naam organisatie, training en datum training onder de volgende voorwaarden: Bij annulering tot vier weken vóór de bijeenkomst wordt door Tripsolute Academy € 35,- aan kosten in rekening gebracht; Bij annulering binnen vier weken vóór de bijeenkomst is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken vóór de bijeenkomst of indien de deelnemer niet aanwezig is bij de opleiding, training of workshop is het volledige factuurbedrag verschuldigd. In dat geval zal door Tripsolute Academy bekeken worden of een soortgelijke bijeenkomst aan de deelnemer kan worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief. 

Artikel 8. Vervanging 

De deelnemer kan, bij verhindering van deelname, een andere deelnemer laten deelnemen aan de bijeenkomst, waarvoor de deelnemer is ingeschreven. In dat geval dient de deelnemer zorg te dragen voor inschrijving van de nieuwe deelnemer, uiterlijk twee dagen vóór de bijeenkomst, per email naar Academy@Tripsolute.nl  o.v.v. naam deelnemer, naam organisatie, training en datum training. Hierbij dient duidelijk vermeld te worden wélke deelnemer wordt vervangen. Bij tijdige vervanging van een deelnemer worden géén extra kosten in rekening gebracht. 

Artikel 9. Annulering door Tripsolute Academy

 Tripsolute Academy heeft het recht om, bij een te gering aantal inschrijvingen, een opleiding, training of workshop uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal, in overleg met de deelnemer of opdrachtgever, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, heeft de deelnemer of opdrachtgever recht op volledige terugbetaling van het voor dié bijeenkomst betaalde factuurbedrag.

 Artikel 10. Omboeken 

Het omboeken van een ingeschreven deelnemer naar een latere soortgelijke opleiding, training of workshop is mogelijk tot twee weken vóór de bijeenkomst. De omboeking is uitsluitend mogelijk met een kortere termijn, indien in overleg met- en goedgekeurd door Tripsolute Academy. Bij omboeking worden door Tripsolute Academy geen kosten in rekening gebracht. 

Artikel 11. Beperking aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van Tripsolute Academy voor enig verlies of schade (zowel zaak- als letselschade), ontstaan in verband met het verloop en-/of de inhoud van een opleiding, training of workshop, is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door handelen of nalaten door de directie, medewerkers of freelance docenten, in dienst van Tripsolute Academy. Iedere aansprakelijkheid van Tripsolute Academy voor schade door diefstal van goederen is uitgesloten. 

Artikel 12. Studiematerialen en intellectuele eigendom

De intellectuele eigendom met betrekking tot de studiematerialen (zoals syllabi, casuïstiek, presentaties ed.) berust bij Tripsolute Academy. Indien Tripsolute Academy studiematerialen betrekt bij een andere leverancier, dan berust het intellectuele eigendom bij de betreffende leverancier. De deelnemer of opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de ontvangen studiematerialen door de ingeschreven deelnemer(s) zelf te laten gebruiken. Het is de deelnemer of andere opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de studiematerialen op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of aan enige derde ter beschikking te stellen. Dit verbod geldt tevens voor digitaal geleverde studiematerialen in welke vorm dan ook, met dien verstande dat deze door de deelnemer(s) mag worden opgeslagen voor eigen gebruik, in hun eigen persoonlijke omgeving. 

Artikel 13. Klachten 

Een deelnemer, die een klacht heeft over een door Tripsolute Academy verzorgde opleiding, training of workshop, dient deze klacht per email, binnen vier weken nadat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden, te sturen naar Academy@Tripsolute.nl. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht door Tripsolute Academy, ontvangt de deelnemer of andere opdrachtgever bericht over de  klacht.

 Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Overeenkomsten tussen Tripsolute Academy en de deelnemer of andere opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands Recht. Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden, dienstverlening of leveringen door Tripsolute Academy, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, behoudens verwijzing en cassatie conform Nederlands burgerlijk procesrecht. 

Artikel 15. Wijziging Algemene voorwaarden 

Tripsolute Academy heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden gelden uitsluitend voor nieuwe overeenkomsten, die worden afgesloten nádat deze gewijzigde voorwaarden op de website van Tripsolute Academy (www.tripsolute.nl/academy) zijn gepubliceerd. 

Artikel 16. Informatie op website 

Alle informatie op deze website (www.tripsolute.nl/academy) is onder voorbehoud van wijzigingen in de opleidingsprogramma’s met betrekking tot de data, de prijzen en locaties.